Copyright & disclaimer

Algemeen

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker onderstaande gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

Door deze Website te gebruiken, erkent u dat deze teksten, opmaak, foto’s, illustraties, tekeningen, grafische elementen en andere elementen (“Inhoud”) bevat, beschermd door auteursrechten, databank rechten, merken, handelsgeheim en/of andere eigendomsrechten. Alle Inhoud is beschermd door de toepasselijke wetgeving rond auteursrecht, dat van toepassing is op auteursrechten die Dutch Lapétus heeft betreffende de selectie, coördinatie, classificatie en verbetering van zulke Inhoud.
Commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, mede-contractanten van Dutch Lapétus en andere derde partijen kunnen ook eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij beschikbaar maken op deze Website. De Inhoud van de database is ook beschermd door het exclusieve recht van de auteur van de database, op basis waarvan deze auteur de afname en/of hergebruik van alle of deel van de Inhoud van de database kan verbieden.
De reproductie, aanpassing, verandering, vertaling, verspreiding, overdracht, publicatie, vertoning, licentie, gebruik voor de productie van afgeleide werken of ander gebruik van alle of een deel van de Inhoud in elke vorm en door alle middelen is op dezelfde manier verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Lapétus.
Tenzij anders bepaald, staat Dutch Lapétus een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht tot toegang, gebruik en reproductie van deze Website en zijn Inhoud toe voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onderworpen aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. U wordt geen eigenaar van Inhoud vertoond op uw computer. De verandering of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden, in het bijzonder het gebruik van de Inhoud in geprinte vorm, op een andere website of netwerk omgeving is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van Dutch Lapétus.
Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord om geen automatische middelen of manuele procedures te gebruiken om de pagina’s van deze Website of elke Inhoud van deze Website te controleren of kopiëren zonder voorafgaande geschreven toestemming van Dutch Lapétus. U verbindt zich ertoe om geen middelen, software of proces te gebruiken om de goede werking van deze Website te verhinderen of te proberen verhinderen. U verbindt zich er ook toe om geen actie te ondernemen die een onredelijke of disproportionele zware last zou kunnen genereren op de infrastructuur van deze Website.

Merken, handelsnamen en logo’s

Alle namen, logo’s en andere tekens gebruikt op deze Website, inclusief de namen ‘Blokonderwijs.nl’, ‘Rijtaak.nl’, ‘Verkeerstaak.nl’, ‘Dutla.nl’, zijn wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen van Dutch Lapétus, geassocieerde vennootschappen of derde partijen. Enig gebruik van deze of gelijkaardige tekenen is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Lapétus of de eigenaar van het recht.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Niettegenstaande dat Dutch Lapétus grote nauwkeurigheid hanteert bij de opmaak en onderhoud van deze Website, kan Dutch Lapétus geen expliciete of impliciete garanties van gelijk welke aard aanleveren met betrekking tot deze Website en zijn inhoud. In het bijzonder kan Dutch Lapétus niet garanderen dat de informatie op deze Website correct, accuraat en compleet, geschikt voor een specifiek doel of up to date is. Dutch Lapétus mag informatie op deze Website veranderen of verwijderen op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving.

Behoudens voor zover wettelijk verboden, verwerpt Dutch Lapétus enige expliciete of impliciete garantie betreffende de verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een specifiek doel, verenigbaarheid, bescherming, accuraatheid en niet-schending van intellectuele eigendomsrechten. Noch Dutch Lapétus, noch enige van zijn licentienemers, licentiegevers, dienstverleners of leveranciers garanderen dan deze Website of enige functie in deze Website zal functioneren zonder onderbreking of defect, dat defect zullen gecorrigeerd worden of dat deze Website of de servers die toegang verlenen tot deze Website vrij zijn van virussen of andere beschadigende elementen. Bovendien kan Dutch Lapétus niet aansprakelijk zijn voor enige schade die kan optreden of die ogenschijnlijk verband houdt op gelijk welke manier met de toegang tot of het gebruik van deze Website, inclusief enige schade veroorzaakt aan uw hardware of software, waaronder virussen die uw hardware of software infecteren als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze Website. Het gebruik van gepaste anti-virus software is uw exclusieve verantwoordelijkheid.

U aanvaardt uitdrukkelijk (in de ruimste zin van het woord in de wetgeving aanvaard), dat Dutch Lapétus niet aansprakelijk kan gehouden worden voor enige directe, indirecte, incidentele, uitzonderlijke of gevolgschade. Als u ontevreden bent met enig deel van de Website of enige van de bepalingen van deze Voorwaarden niet kan aanvaarden, is uw enige optie om te stoppen met het gebruik van deze Website.

Links

Deze Website kan hyperlinks voorzien naar andere websites die als potentieel interessant gezien worden voor u, maar gedeeltelijk of volledig eigendom zijn van, gecontroleerd of beheerd door een derde partij. Dergelijke links zijn enkel voorzien voor uw gemak en informatie.

Dutch Lapétus gaat de inhoud van deze externe websites niet na en indien u ervoor kiest om deze hyperlinks aan te klikken, doet u dit op eigen risico. Dutch Lapétus draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende deze externe websites. Het feit dat Dutch Lapétus voorziet in een link naar een website van een derde partij, houdt geen goedkeuring, aanbeveling of financiering daarvan door Dutch Lapétus of geassocieerde vennootschappen aan dergelijke derde partij in. Enige vermelding van de Producten of diensten van een derde partij is enkel voorzien voor uw gemak en informatie en houdt de goedkeuring of aanbeveling van dergelijke Producten of diensten door Dutch Lapétus niet in. Noch kan Dutch Lapétus aansprakelijk gehouden worden voor toekomstige wijzigingen naar de gelinkte websites.

Links naar deze website zijn verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van Dutch Lapétus.

Compensatie

U verbindt er zich toe om Dutch Lapétus, zijn bestuurders, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden, schadeloos te stellen en op verzoek van Dutch Lapétus, verdedigen tegenover alle claims van derde partijen en/of kosten (inclusief maar niet gelimiteerd tot redelijke erelonen en kosten van advocaten) die volgen vanuit het incorrect gebruik van onze Website, uw schending van deze Algemene Voorwaarden of elke andere overtreding van een gebruiker of een intellectueel eigendomsrecht of gelijk welk ander recht van een persoon of entiteit.

Andere bepalingen

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of voor elke andere reden onuitvoerbaar is, dienen deze Algemene Voorwaarden te worden geïnterpreteerd als zou de onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling nooit inbegrepen geweest zijn, en Dutch Lapétus zal gerechtigd zijn om deze bepaling te verwijderen uit deze Algemene Voorwaarden zonder de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen te beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden maken de volledige overeenkomst uit tussen u en Dutch Lapétus wat betreft de Inhoud.

U kan Dutch Lapétus contacteren via info@dutchlapetus.com of op postadres Dutch Lapétus, Einsteinlaan 97, 9406BJ Assen, Nederand indien u een vraag of bezorgdheid wenst te delen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze website en het gebruik ervan, alsook in verband met bovenstaande voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht. Elk geschil m.b.t. deze website, het gebruik ervan of m.b.t. bovenstaande voorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Rechtspraak noord Nederl